The Gospel & Adoption

Ephesians 1:5-10, James 1:27